Privacybeleid

Wie is wie?

Wij zijn Stichting Adventure Run Nederland, gevestigd te Bûtlan 4, 8926XH te Leeuwarden. De stichting is ingeschreven bij de KVK onder nummer: 80550770. In het vervolg, hieronder, wordt de Stichting Adventure Run Nederland ook wel ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ genoemd.

Contactgegevens:

Stichting Adventure Run Nederland
Butlân 4, 8926XH Leeuwarden
contact@adventurerunserie.nl

Jij bent een deelnemer aan een evenement dat door ons georganiseerd wordt of je bent een geïnteresseerde. Het kan ook zijn dat je verbonden bent aan de organisatie van een evenement en in dat kader persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ook dan is dit privacy statement van toepassing.

Vanuit de privacywetgeving is Stichting Adventure Run Nederland de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Dit statement ziet op die hoedanigheid van Stichting Adventure Run Nederland en op die persoonsgegevens (die hierna op een rijtje worden gezet).

Welke gegevens ontvangen wij en wat gebeurt daarmee?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mail of (online) ticketing- of contactformulier.

Als gezegd is stichting Adventure Run Nederland de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen stichting Adventure Run Nederland bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Stichting Adventure Run Nederland is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Eventueel foto’s die gemaakt worden bij een evenement

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Je deelname aan evenementen die door ons worden aangeboden mogelijk te maken.
 • Je deelname te bevestigen en eventuele wijzigingen aan je door te geven.
 • Je te informeren over nieuwe evenementen of om je om feedback te vragen.
 • Je te informeren als organisatie medewerker.
 • Marktonderzoek (enkel geanonimiseerd).

We kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over (nieuwe) evenementen  Je zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door je geregistreerde e-mailadres. Wanneer je geen informatie over  (nieuwe) evenementen meer wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op de daartoe opgenomen link onder aan de betreffende e-mail te klikken en aan te geven dat jij je wilt ‘uitschrijven’.

Je persoonsgegevens worden door Stichting Adventure Run Nederland ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze website. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Hoe ga je hiermee akkoord?

Door het bestellen van een ticket of het invullen van een contactformulier, ga je akkoord met dit privacy statement. Daarmee geef je toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor genoemde doelen en het eventueel verstrekken aan derden van die persoonsgegevens.

Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer je bepaalde gegevens niet aan onsverstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen we je mogelijk niet (goed) van dienst zijn.

Indien je ons geen toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of wanneer je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Adventure Run Nederland. Daarnaast kan er op SVGH een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

Komen mijn gegevens ook bij derden?

Ja. Om onze evenementen te kunnen organiseren en om onze dienstverlening te laten functioneren is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Zo delen we bijvoorbeeld alleen de voornaam van jou en eventuele andere aanbieders met onze partner die de tijdregistratie en puntenregistratie verzorgt. Met deze partner hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat aanbieders met deze gegevens mogen doen (niet meer dan nodig is voor de organisatie van het evenement waarvoor jij je hebt aangemeld) en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal de aanbieder ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven. Onze partners verantwoorden zich voor het gebruik van je persoonsgegevens in hun eigen privacybeleid dat op hun website te vinden is en die bij onze partners is op te vragen.

Stichting Adventure Run Nederland kan je persoonsgegevens ook delen met andere derden als dit in lijn is met de hierboven genoemde doelen en nodig is voor de realisatie van die doelen. Als dit het geval is, dan zal deze partij worden vermeld op de lijst die onder deze link https://adventuretrailserie.nl/privacybeleid/partners/ te vinden is, waarbij wordt aangegeven waarom gegevens met deze derde gedeeld worden. Met derden die gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens

Buiten de voorgaande situaties verstrekt Stichting Adventure Run Nederland je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Kan ik op de foto komen?

Ja. Bij onze evenementen kan een fotograaf aanwezig zijn. In de deelname voorwaarden ga je akkoord met eventueel aanwezigheid van een fotograaf/videograaf en het gebruik van die foto’s/video beelden voor promotiedoeleinden door Stichting Adventure Run Nederland. Voorafgaand aan ieder evenement heb jij, of andere deelnemers altijd de mogelijkheid om aan te geven niet gefotografeerd te willen worden. Hier wordt vervolgens door ons rekening mee gehouden. Ook kun je altijd verzoeken om een gebruikte foto/ videofragment te laten verwijderen.

Wat zijn mijn rechten?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer we over digitale persoonsgegevens beschikken die we óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die we met je hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die we van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@adventurerunserie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

We maken geen gebruik van cookies.

Contact

Stichting Adventure Run Nederland neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons door een mail te versturen naar privacy@adventurerunserie.nl.