ALGEMENE DEELNAME VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN

Artikel 1: Definities

1.1   In deze algemene deelname voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: Ieder door Organisator op enig moment te organiseren evenement.

Organisator: Stichting Adventure Run Nederland, gevestigd te Butlân 4, 8926XH Leeuwarden, met kvk registratie: 80550770. Hierna ook wel ‘wij’, ‘we’, of ‘ons’ genoemd.

Challenge host: de natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten aanbiedt als onderdeel van het Evenement.  

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor deelname aan het evenement heeft ingeschreven en door Organisator is toegelaten. Hierna ook wel ‘jij’, ‘je’, of ‘jouw’ genoemd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Deelnemer strekkende tot deelname aan een Evenement.

1.2 Deze algemene deelname voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1   Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier bij het bestellen van een ticket volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld tijdig en volledig is voldaan. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart Deelnemer bekend te zijn met deze deelname voorwaarden en deze te accepteren

2.2 Indien een persoon op het moment van inschrijven voor het evenement de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan is schriftelijke toestemming van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger tot inschrijving voor en deelname aan het Evenement vereist. Zonder deze toestemming wordt deelname geweigerd.

2.3 Deelnemer dient op dag waarop het Evenement plaatsvindt tenminste de door de Organisator voor dat onderdeel vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt en dient in het bezit te zijn van minimaal diploma A.

2.4 Op deelname aan het evenement is een wedstrijdreglement van toepassing. Het wedstrijdreglement wordt tijdig voor aanvang van het Evenement per mail aan de Deelnemer toegezonden.

2.5 Deelnemer is bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede medische conditie en toestand vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet. Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting dat hij in voldoende medische conditie is om deel te nemen aan het Evenement en Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

2.6. Organisator behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling of naar beoordeling van een Challenge host ongeschikte deelnemers uit te sluiten van één of meer onderdelen van het Evenement. Ingeval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.7 Deelnemer dient te allen tijde instructies van Organisator en/of Challenge host en van aan Organisator en/of Challenge host verbonden personen op te volgen. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement. Bij misdragingen behoudt Organisator zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Evenement. In geval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.8 Overdracht van het startbewijs van het evenement is alleen mogelijk via de service “TicketSwap” verstrekt door Organisator.

2.9. Organisator kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement tot uiterlijk 14 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum wijzigen.

2.10 Organisator kan op grond van uitzonderlijke en/of buiten de invloedssfeer van Organisator gelegen omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of (tijdelijk) stil te leggen. Voor een situatie van overmacht is Organisator niet aansprakelijk en kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten, ook niet van een gedeelte daarvan.

2.11 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, behoudens in geval van annulering van het Evenement door Organisator om redenen die enkel en alleen te wijten zijn aan de schuld van Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico. Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, die Deelnemer lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

3.2 Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen van Deelnemer ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

3.3 Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die Deelnemer of een nabestaande mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.5 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die derden, waaronder begrepen Challenge hosts, voor, tijdens en na het Evenement mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Privacy

4.1 Bij inschrijving door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator verwerkt. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator bevestigd Deelnemer bekend te zijn van het privacybeleid en de inhoud ervan heeft gelezen zodat Deelnemer op de hoogte is van de manier waarop Organisator persoonsgegevens verwerkt. Tevens verleent Deelnemer toestemming aan Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door online publicatie.

4.2 Organisator doet er alles aan om de privacy van de Deelnemer te waarborgen. In het privacy beleid van Organisator staat omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens die door Deelnemer aan organisator bij inschrijving zijn verstrekt.

Artikel 5: Fotografie, videografie en portretrecht

Tijdens een evenement kunnen foto’s/ videobeelden worden gemaakt en deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden door Organisator. Deelnemer geeft daarvoor toestemming. Mocht Deelnemer niet gefotografeerd/ op de video gezet willen worden, dan kan dit op de evenementlocatie voorafgaand aan het evenement kenbaar worden gemaakt bij de Organisator. Organisator zal dan zorgen voor maatregelen zodat door Organisator ingezette foto-/videografen bekend zijn met jouw bezwaar. 

Artikel 6: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank Noord–Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst.