ALGEMENE DEELNAME VOORWAARDEN VOOR (BEDRIJVEN)TEAMS

Artikel 1: Definities

1.1   In deze algemene deelname voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: Ieder door Organisator op enig moment te organiseren evenement.

Organisator: Stichting Adventure Run Nederland, gevestigd te Butlân 4, 8926XH Leeuwarden, met kvk registratie: 80550770. Hierna ook wel ‘wij’, ‘we’, of ‘ons’ genoemd.

Challenge host: de natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten aanbiedt als onderdeel van het Evenement.  

Deelnemende organisatie: een organisatie die zich, door een medewerker, met een groep voor het Evenement heeft ingeschreven en door Organisator is toegelaten.

Deelnemer: de natuurlijke persoon, zijnde medewerker of betrokkene van de Deelnemende organisatie die door een medewerker van de Deelnemende organisatie is ingeschreven voor het Evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Deelnemende school strekkende tot deelname aan een Evenement.

1.2 Deze algemene deelname voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1  Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld tijdig en volledig is voldaan. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart de Deelnemende organisatie bekend te zijn met de aan het Evenement verbonden voorwaarden en deze te accepteren.

2.2 Deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor het informeren van het gestelde in deze deelname voorwaarden aan Deelnemers.

2.3 Deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A. De Deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle hiervan. Middels inschrijving voor het Evenement verklaart de Deelnemende organisatie dat zij deze controle daadwerkelijk en naar behoren heeft uitgevoerd. Organisator draagt op dit punt geen enkele verantwoordelijkheid en mag volledig afgaan en vertrouwen op de controle door de Deelnemende organisatie.

2.4 De Deelnemende organisatie dient te allen tijde instructies van Organisator en van aan Organisator verbonden personen op te volgen. Medewerkers van Deelnemende organisatie zien erop toe dat ook de Deelnemers deze instructies opvolgen. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement. Bij misdragingen behoudt Organisator zich het recht voor de Deelnemende organisatie en/of Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Evenement. In geval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.5 Op deelname aan het evenement is een wedstrijdreglement van toepassing. Het wedstrijdreglement wordt tijdig voor aanvang van het Evenement per mail aan de Deelnemende organisatie toegezonden.

2.6 Deelnemende organisatie is bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede medische conditie en toestand vereist van Deelnemers en verklaart dat hij aan deze eis voldoet. Deelnemende organisatie is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting dat Deelnemers in voldoende medische conditie zijn om deel te nemen aan het Evenement en Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

2.7 Organisator behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling of naar beoordeling van een Challenge host ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van één of meer onderdelen van het Evenement. Ingeval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.8 Organisator kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement tot uiterlijk 14 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum wijzigen.

2.9 Organisator kan op grond van uitzonderlijke en/of buiten de invloedssfeer van Organisator gelegen omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of (tijdelijk) stil te leggen. Voor een situatie van overmacht is Organisator niet aansprakelijk en kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten, ook niet van een gedeelte daarvan.

2.10 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, behoudens in geval van annulering van het Evenement door Organisator om redenen die enkel en alleen te wijten zijn aan de schuld van Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico. Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, die de Deelnemende organisatie en/of de Deelnemer lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

3.2 Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen van de Deelnemende organisatie en/of de Deelnemer ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van organisator.

3.3 Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4 Deelnemende organisatie en/of de Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die Deelnemer of een nabestaande mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.5 Deelnemende organisatie en/of de Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die derden, waaronder begrepen Challenge hosts, voor, tijdens en na het Evenement mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemende organisatie en/of de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Privacy

4.1 Bij inschrijving door Deelnemende organisatie verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator verwerkt. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator bevestigd Deelnemer bekend te zijn van het privacybeleid en de inhoud ervan heeft gelezen zodat de medewerker van de Deelnemende organisatie op de hoogte is van de manier waarop Organisator persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens van Deelnemers worden niet door Organisator verwerkt.

4.2 Organisator doet er alles aan om de privacy van de medewerker van de Deelnemende organisatie te waarborgen. In het privacy beleid van Organisator staat omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens die door een medewerker van de Deelnemende organisatie aan organisator bij inschrijving zijn verstrekt.

Artikel 5: Fotografie, videografie en portretrecht

Tijdens een evenement kunnen foto’s/ videobeelden worden gemaakt van Deelnemers en deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden door Organisator. De Deelnemende school geeft daarvoor toestemming. Mocht een Deelnemer niet gefotografeerd/ op de video gezet willen worden, dan kan dit op de evenementlocatie voorafgaand aan het evenement door een medewerker van de Deelnemende organisatie kenbaar worden gemaakt bij de Organisator. Organisator zal dan zorgen voor maatregelen zodat door Organisator ingezette foto-/videografen bekend zijn met het bezwaar van de specifieke Deelnemer. 

Artikel 6: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank Noord–Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst.