ALGEMENE DEELNAME VOORWAARDEN VOOR BASISSCHOLEN

Artikel 1: Definities

1.1   In deze algemene deelname voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: Ieder door Organisator op enig moment te organiseren evenement.

Organisator: Stichting Adventure Run Nederland, gevestigd te Butlân 4, 8926XH Leeuwarden, met kvk registratie: 80550770. Hierna ook wel ‘wij’, ‘we’, of ‘ons’ genoemd.

Challenge host: de natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten aanbiedt als onderdeel van het Evenement.  

Deelnemende school: de basisschool die zich, door een medewerker, met een groep voor het Evenement heeft ingeschreven en door Organisator is toegelaten.

Deelnemer: de natuurlijke persoon, zijnde leerling van de Deelnemende school die door een medewerker van de Deelnemende school is ingeschreven voor het Evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Deelnemende school strekkende tot deelname aan een Evenement.

1.2 Deze algemene deelname voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1  Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld tijdig en volledig is voldaan. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart de Deelnemende school bekend te zijn met de aan het Evenement verbonden voorwaarden en deze te accepteren.

2.2 Deelnemende school is verantwoordelijk voor het informeren van het gestelde in deze deelname voorwaarden aan ouders en/of voogd van Deelnemers.

2.3 Deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A. De Deelnemende school is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle hiervan. Middels inschrijving voor het Evenement verklaart de Deelnemende school dat zij deze controle daadwerkelijk en naar behoren heeft uitgevoerd. Organisator draagt op dit punt geen enkele verantwoordelijkheid en mag volledig afgaan en vertrouwen op de controle door de Deelnemende school.

2.4 De Deelnemende school dient te allen tijde instructies van Organisator en van aan Organisator verbonden personen op te volgen. Medewerkers van Deelnemende school zien erop toe dat ook de Deelnemers deze instructies opvolgen. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement. Bij misdragingen behoudt Organisator zich het recht voor de Deelnemende school en/of Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Evenement. In geval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.5 Op deelname aan het evenement is een wedstrijdreglement van toepassing. Het wedstrijdreglement wordt tijdig voor aanvang van het Evenement per mail aan de Deelnemende school toegezonden.

2.6 Deelnemende school is bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede medische conditie en toestand vereist van Deelnemers en verklaart dat hij aan deze eis voldoet. Deelnemende school is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting dat Deelnemers in voldoende medische conditie zijn om deel te nemen aan het Evenement en Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

2.7 Organisator behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling of naar beoordeling van een Challenge host ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van één of meer onderdelen van het Evenement. Ingeval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.

2.8 Organisator kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement tot uiterlijk 14 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum wijzigen.

2.9 Organisator kan op grond van uitzonderlijke en/of buiten de invloedssfeer van Organisator gelegen omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of (tijdelijk) stil te leggen. Voor een situatie van overmacht is Organisator niet aansprakelijk en kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten, ook niet van een gedeelte daarvan.

2.10 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, behoudens in geval van annulering van het Evenement door Organisator om redenen die enkel en alleen te wijten zijn aan de schuld van Organisator.

2.11 De Deelnemende school dient per startgroep (team van maximaal vijf personen) minimaal en maximaal één (1) begeleider (leeftijd 18+) ter beschikking te stellen om Deelnemers van de Deelnemende school op tijd te verzamelen en klaar te laten staan bij de start. De begeleider is onderdeel van de groep is de gehele tijd bij de groep aanwezig en participeert bij de activiteiten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico. Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, die de Deelnemende school en/of de Deelnemer lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

3.2 Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen van de Deelnemende school en/of de Deelnemer ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van organisator.

3.3 Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die Deelnemer of een nabestaande mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.5 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die derden, waaronder begrepen Challenge hosts, voor, tijdens en na het Evenement mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Privacy

4.1 Bij inschrijving door Deelnemende school verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator verwerkt. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator bevestigd Deelnemer bekend te zijn van het privacybeleid en de inhoud ervan heeft gelezen zodat de medewerker van de Deelnemende school op de hoogte is van de manier waarop Organisator persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens van Deelnemers worden niet door Organisator verwerkt.

4.2 Organisator doet er alles aan om de privacy van de medewerker van de Deelnemende school te waarborgen. In het privacy beleid van Organisator staat omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens die door een medewerker van de Deelnemende school aan organisator bij inschrijving zijn verstrekt.

Artikel 5: Fotografie, videografie en portretrecht

Tijdens een evenement kunnen foto’s/ videobeelden worden gemaakt van Deelnemers en deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden door Organisator. De Deelnemende school geeft daarvoor toestemming. Mocht een Deelnemer niet gefotografeerd/ op de video gezet willen worden, dan kan dit op de evenementlocatie voorafgaand aan het evenement door een medewerker van de Deelnemende school kenbaar worden gemaakt bij de Organisator. Organisator zal dan zorgen voor maatregelen zodat door Organisator ingezette foto-/videografen bekend zijn met het bezwaar van de specifieke Deelnemer. 

Artikel 6: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank Noord–Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst.